หนังสือ: วรรณสารอาเซียน: สายสัมพันธ์และสตรีวิถี
สำนักพิมพ์แม่คำผาง | หนังสือทั่วไป | August 30, 2013 | Recorder: xers | 1,763 Views

วรรณสารอาเซียน

หนังสือวรรณสารอาเซียน : สายสัมพันธ์และสตรีวิถี
รวมบทศึกษาวรรณกรรมอาเซียน

ตรีศิลป์ บุญขจร บรรณาธิการ

หนังสือรวบรวมบทความวิชาการเล่มนี้ เป็นบทความที่ศึกษาวรรณกรรมจากประเทศต่าง ๆ รวม 9 ประเทศ (ยกเว้นประเทศบรูไน) การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมของแต่ละชาติจะทำให้เข้าใจผู้คน ความามรู้สึกนึกคิด วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ

หนังสือเล่มนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้เรื่องวรรณกรรมอาเซียนในวงวิชาการวรรณกรรมไทยซึ่งยังมีอยู่น้อยมาก

บทความทั้ง 11 เรื่องทำให้เข้าใจความสัมพันธ์ของสังคมอาเซียนและวิถีสตรีในบริบทที่แตกต่าง และอาจสารทอเป็นอัตลักษณ์อาเซียนซึ่งมีความหลากหลาย และเลื่อนไหลไปตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัตน์

ติดต่อสั่งซื้อ และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-552-4070

หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 453241 Views